Считано от 04.09.2020 г. “ИВОАРС“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-12965-С01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Наименование на проекта: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“
Срок за изпълнение: 3 месеца
Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 3799,58 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% . Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 3229,64 лeвa, а на националното съфинансиране – 569,94 лeвa.
Проектното предложение е насочено към постигане на следната цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват: постигане на положителен ефект по отношение на “ИВОАРС“ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Начало на проекта (дата на стартиране):  04.09.2020 г.
Край на проекта (дата на приключване): 04.12.2020 г.